23AW03

Director / Stylist : Mitsuru Kurosawa
Photographer : Shunya Arai
Hair & Make : Ryoki Shimonagata
Editor : Ryoko iino